Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 8

Dạng bài tập phương trình bậc nhất một ẩn và phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn.

Câu 1: giải các phương trình sau:

 1. 3x – 2 = 2x – 3
 2.  3 – 4y + 24 + 6y = y + 27 + 3y
 3.  5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)
 4. 2x(x + 2)2 – 8x2 = 2(x – 2)(x2 + 2x + 4)
 5. 7 – (2x + 4) = – (x + 4)
 6.  (x – 2)3 + (3x – 1)(3x + 1) = (x + 1)3
 7. (x + 1)(2x – 3) = (2x – 1)(x + 5)
 8.  (x – 1)3 – x(x + 1)2 = 5x(2 – x) – 11(x + 2)
 9. g) (x – 1) – (2x – 1) = 9 – x
 10. (x – 3)(x + 4) – 2(3x – 2) = (x – 4)2
 11.  x(x + 3)2 – 3x = (x + 2)3 + 1
 12.  (x + 1)(x2 – x + 1) – 2x = x(x + 1)(x – 1)
 13. a) 1,2 – (x – 0,8) = –2(0,9 + x)
 14.  3,6 – 0,5(2x + 1) = x – 0,25(2 – 4x)
 15. 2,3x – 2(0,7 + 2x) = 3,6 – 1,7x
 16.  0,1 – 2(0,5t – 0,1) = 2(t – 2,5) – 0,7
 17. 3 + 2,25x +2,6 = 2x + 5 + 0,4x
 18. 5x + 3,48 – 2,35x = 5,38 – 2,9x + 107 – 2x = 22 – 3x
 19. 8x – 3 = 5x +  x – 12 + 4x = 25 + 2x – 1
 20.   x + 2x + 3x – 19 = 3x + 5
 21. 11 + 8x – 3 = 5x – 3 + x
 22.   4 – 2x + 15 = 9x + 4 – 2x
 23. 8x – 3 = 5x + 12
 24. 7x + 21 = 0
 25. 3x – 2 = 2x – 3
 26. 3x + 5 = 2x – 4
 27. 7 + 2x = 22 – 3x
 28. 5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)
 29. 3 – 4x + 24 + 6x = x + 27 + 3x
 30. x – 12 + 4x = 25 + 2x – 1
 31. 7 – (2x + 4) = – (x + 4)
 32. x + 2x + 3x – 19 = 3x + 5
 33. 5x – 20 = 0
 34. 7x – 5 = 13 – 5x
 35. 8(3x – 2) – 10x = 2(4 – 7x)+15
 36. 3x – 9 = 0

Câu 2: giải các phương trình sau:

de-cuong-on-tap-toan-8-mau-den-trang-3897x5318

Câu 3: giải các phương trình tích sau:

 1. (3x – 2)(4x + 5) = 0
 2.  (2,3x – 6,9)(0,1x + 2) = 0
 3.  (4x + 2)(x2 + 1) = 0
 4.  (2x + 7)(x – 5)(5x + 1) = 0
 5.  (x – 1)(2x + 7)(x2 + 2) = 0 f
 6.    (4x – 10)(24 + 5x) = 0
 7. (3,5 – 7x)(0,1x + 2,3) = 0
 8. (5x + 2)(x – 7) = 0
 9. 15(x + 9)(x – 3) (x + 21) = 0
 10.  (x2 + 1)(x2 – 4x + 4) = 0
 11. (3x – 2) = 0
 12. (3,3 – 11x)= 0
 13.  (3x + 2)(x2 – 1) = (9x2 – 4)(x + 1)
 14. x(x + 3)(x – 3) – (x + 2)(x2 – 2x + 4) = 0
 15.  2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0
 16. (3x – 1)(x2 + 2) = (3x – 1)(7x – 10)
 17.  (x + 2)(3 – 4x) = x2 + 4x + 4
 18.   x(2x – 7) – 4x + 14 = 0
 19. 3x – 15 = 2x(x – 5)
 20.  (2x + 1)(3x – 2) = (5x – 8)(2x + 1)
 21.  0,5x(x – 3) = (x – 3)(1,5x – 1)
 22. (2x2 + 1)(4x – 3) = (x – 12)(2x2 + 1)
 23. x(2x – 9) = 3x(x – 5)
 24. (x – 1)(5x + 3) = (3x – 8)(x – 1)
 25.  2x(x – 1) = x2 – 1
 26. (2 – 3x)(x + 11) = (3x – 2)(2 – 5x)
 27. (x + 2)(x – 3)(17x2 – 17x + 8) = (x + 2)(x – 3)(x2 – 17x +33)
 28.  (2x – 5)2 – (x + 2)2 = 0
 29.  (3x2 + 10x – 8)2 = (5x2 – 2x + 10)2
 30.  (x2 – 2x + 1) – 4 = 0
 31.  4x2 + 4x + 1 = x2
 32. (x + 1)2 = 4(x2 – 2x + 1)2
 33. (x2 – 9)2 – 9(x – 3)2 = 0
 34. 9(x – 3)2 = 4(x + 2)2
 35. (4x2 – 3x – 18)2 = (4x2 + 3x)2
 36. (2x – 1)2 = 49
 37. (5x – 3)2 – (4x – 7)2 = 0
 38. (2x + 7)2 = 9(x + 2)2
 39. 4(2x + 7)2 = 9(x + 3)2
 40.  (x2 – 16)2 – (x – 4)2 = 0
 41. (5x2 – 2x + 10)2 = (3x2 + 10x – 8)2
 42. a) 3x2 + 2x – 1 = 0
 43. x2 – 5x + 6 = 0
 44.  x2 – 3x + 2 = 0
 45. 2x2 – 6x + 1 = 0
 46. 4x2 – 12x + 5 = 0
 47. 2x2 + 5x + 3 = 0
 48. 3x2 + 12x – 66 = 0
 49. 9x2 – 30x + 225 = 0
 50. x2 + 3x – 10 = 0
 51. 3x2 – 7x + 1 = 0
 52.  3x2 – 7x + 8 = 0
 53. 4x2 – 12x + 9 = 0

Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu:

Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Chuyên đề giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *