Bài tập tiếng anh lớp 1

                                                      TỔNG HỢP  BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 1

ĐÁP ÁN

Task 1. Fill in the gaps

1 – teddy bear; 2 – sun;

3 – sail; 4 – river;

5 – rabbit; 6 – beach;

7 – kite; 8 – bike;

Task 2. Reorder the letters.

1 – apple; 2 – pop corn; 3 – pasta;

4 – pizza; 5 – nuts; 6 – teddy bear;

Task 3. Match

ĐÁP ÁN

Task 1. Circle the correct answer.

1 – running;

2 – singing;

3 – riding bike;

4 – flying kite;

Task 2. Write suitable letters to make meaningful words.

1 – Nam; 2 – Teddy bear; 3 – football; 4 – painting; 5 – Peter;

6 – monkey; 7 – brooms; 8 – hand; 9 – goat; 10 – egg;

11 – fish; 12 – dog; 13 – apple; 14 – cat; 15 – ball;

16 – cake; 17 – bag; 18 – door; 19 – umbrella; 20 – girl

ĐÁP ÁN

Task 1. Write suitable word to complete the conversation.

1 – shirt; 2 – white; 3 – trousers; 4 – blue; 5 – red

Task 2. Write suitable letters to make meaningful words.

1 – bus; 2 – bike; 3 – sand; 4 – rainbow; 5 – kitten;

6 – sun; 7 – rabbit; 8 – truck; 9 – sail; 10 – window;

11 – face; 12 – lemons; 13 – noodles; 14 – tiger; 15 – foot;

16 – leaf; 17 – turtle; 18 – father; 19 – water; 20 – lake

ĐÁP ÁN

Task 1. Look at the picture and complete the word

1 – pudding; 2 – turn around; 3 – cookies;

4 – crayon; 5 – puppet; 6 – motorcycle; 7 – truck;

Task 2. Write one word to complete the sentence.

1 – are; 2 – is; 3 – old;

4 – you; 5 – Who; 6 – a

Task 3. Choose the correct answer.

1 – a bus; 2 – a plane; 3 – a house;

4 – a girl; 5 – a clock

BÀI TẬP Ở NHÀ MÔN TIẾNG ANH LỚP 1

Task 1. Em hãy nối các từ với các tranh sau cho đúng

1. Duck a. con mèo
2. Hen b. quả bóng
3. Apple c. cái bút
4. Cat d. con gà mái
5. Pen e. con vịt
6. Book f. con chó
7. Dog g. quả táo
8. Ball h. quyển sách

Task 2. Điền từ thích hợp hoàn thành câu

 1. Hello, How _____ you? – I’m fine, thanks.
 2. What ________ is this? – It’s black.
 3. Is this an oval? – No, it ______ . It’s a star.
 4. Please, close ______ book
 5. Is this a brown desk? – Yes, ________ .
 6. ________ is this? – It’s a pen.

Task 3. Hãy điến chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau

 1. C_ok (nấu ăn)
 2. B_rd (con chim)
 3. T_ble (cái bàn)
 4. _range (quả cam)
 5. D_g (con chó)
 6. H_n (con gà mái)

ĐÁP ÁN

Task 1. Em hãy nối các từ với các tranh sau cho đúng

1 – e; 2 – d; 3 – g; 4 – a; 5 – c; 6 – h; 7 – f; 8 – b

Task 2. Điền từ thích hợp hoàn thành câu

1 – are; 2 – color; 3 – isn’t; 4 – your/ the; 5 – it is; 6 – What;

Task 3. Hãy điến chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau

1 – Cook; 2 – Bird; 3 – Table; 4 – orange; 5 – dog; 6 – hen

Task 2. Matching number.

1. eight a. số 3
2. six b. số 8
3. five c. số 2
4. one d. số 5
5. three e. số 9
6. seven f. số 1
7. two g. số 4
8. nine h. số 7
9. four i. số 6

Task 3. Match

ĐÁP ÁN

Task 1. Look and write:

1 – down; 2 – apples; 3 – a boy;

4 – a car; 5 – juice; 6 – a girl; 7 – up

Task 2. Matching number.

1 – b; 2 – i; 3 – d; 4 – f; 5 – a; 6 – h; 7 – c; 8 – e; 9 – g

Task 3. Match

1 – B; 2 – D; 3 – E; 4 – A; 5 – C

ĐÁP ÁN

Task 1. Circle the correct answer. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b.

1 – a; 2 – a; 3- b; 4 – b; 5 – a; 6 – b

Task 2. Read and circle.

1 – a. dog;

2 – b. seven;

3 – a. This is my brother;

4 – b. It’s a hat.

Task 3. Write the missing letters

1 – girl;

2 – fish;

3 – This is a horse.

4 – It’s an egg.

tiếng anh lớp 1
Tặng tài liệu miễn phí tiếng anh lớp 1

Download – Phiếu bài tập tiếng anh lớp 1 – tuần 1 đến tuần 9.

 

 

Download – Phiếu bài tập tiếng anh lớp 1 – tuần 16 đến tuần 21.

 

 

Download – Phiếu bài tập tiếng anh lớp 1- từ tuần 23 đến tuần 28.

 

 

 

TRUNG TÂM GIA SƯ THỦ KHOA THANH HÓA :

                                                     HOTLINE: 0978 – 925 – 119

                                                                                      https://giasuthukhoathanhhoa.com/

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *